Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – dokumenty przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele. Szczególnie firmy komercyjne, proponując rodzinom wielodzietnym zniżki i rabaty na swoje produkty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.
 

Każda instytucja, która przystąpi do programu będzie mogła wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.
 

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie (i aktualizowanie) na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. W praktyce wykaz będzie źródłem informacji na temat podmiotów i instytucji zapewniających rodzinom wielodzietnym uprawnienia w ramach programu. Minister pracy będzie musiał prowadzić kampanię informacyjną na rzecz rodzin wielodzietnych, promującą program, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. Propagowanie rozwoju takiego modelu rodzicielstwa jest szczególnie ważne w rozwoju demograficznym Polski.


Z programu będą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje i więcej dzieciniezależnie od osiąganego dochodu. Rodzice będą otrzymywali KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).
 

Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Będzie wydawana bezpłatnie. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania to 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

W praktyce Karta Dużej Rodziny będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Będą na niej umieszczone m.in. następujące dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej (rodzica lub dziecka), numer PESEL, termin ważności, numer karty, logo programu.

Szacuje się, że w latach 2014-2015 zostanie wydane ok. 3,4 mln KDR (w 2014 – 1,3 mln i w 2015 r. – 2,1 mln). Trzeba będzie na ten cel przeznaczyć z budżetu państwa ok. 36,02 mln zł. Uchwała wchodzi w życie 16 czerwca 2014 r.

(premier.gov.pl)