Przedmiot


Obrady będą dotyczyć problematyki organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy (dzielnic, osiedli i sołectw). Odpowiednio zorganizowane jednostki pomocnicze powinny odciążać gminę i jej jednostki organizacyjne poprzez szeroki udział w realizacji zadań publicznych, a także stanowić płaszczyznę partycypacji społecznej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego. Choć ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza szeroką dekoncentrację władzy na poziomie gminnym, analiza prawa miejscowego oraz praktyki funkcjonowania jednostek pomocniczych wskazuje, że zjawisko to nie wykorzystuje pełnego potencjału drzemiącego w społecznościach lokalnych, a w wielu przypadkach nawet w ogóle nie występuje.

Podczas seminarium uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie o prawne, socjologiczne, polityczne i ekonomiczne przyczyny, dla których stan dekoncentracji zadań publicznych na rzecz społeczności zamieszkujących jednostki pomocnicze jest tak mało zaawansowany.

Dyskusja zostanie podzielona na trzy panele. W każdym z nich zostanie wygłoszonych po pięć stanowisk w sprawie. Struktura stanowiska będzie ustandaryzowana. Prelegent powinien, w trakcie 8-minutowego wystąpienia, wskazać: (1) problem, na którym chciałby się skupić, (2) obecnie obowiązujący stan prawny w wyznaczonym przedmiocie, (3) propozycję zmiany prawnej regulacji. Po wygłoszeniu stanowisk przyjdzie czas na otwartą i interakcyjną dyskusję.

Miejsce

Dom Organizacji Pozarządowych (Letnia Rezydencja J. Uphagena) al. Grunwaldzka 5, Gdańsk

Zapisy

Seminarium jest otwarte i bezpłatne. Dla celów organizacyjnych wymagane jest jednak zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres:
konferencje@im.edu.pl

Organizatorami seminarium są Instytut Metropolitalny i Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął seminarium eksperckie pt. „Organizacja i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy. Dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian patronatem medialnym” patronatem medialnym.