Pytanie:
Gmina w ramach pomocy de minimis odroczyła do 15 grudnia 2015 r. dla zakładu budżetowego, termin płatności podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do listopada 2015 r., naliczając opłatę prolongacyjną. Zakład budżetowy w dniu 3 grudnia 2015 r. zapłacił podatek od nieruchomości za miesiąc grudzień 2015 rok oraz naliczoną opłatę prolongacyjną i wystąpił do gminy o umorzenie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do listopada 2015 r.

Gmina 7 grudnia 2015 r., pozytywnie rozpatrzyła wniosek zakładu budżetowego i umorzyła podatek od nieruchomości za okres od stycznia do listopada 2015 r., w ramach pomocy de minimis.

Jak ująć powyższe decyzje, a w szczególności umorzoną kwotę podatku od nieruchomości za 2015 rok w zakładzie budżetowym, w rozliczeniu podatku od osób prawnych - CIT za 2015 rok?

Odpowiedź:

W przypadku umorzonego podatku od nieruchomości skutki podatkowe zależą od tego, czy podatek ten był wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zakład budżetowy zaksięgował podatek od nieruchomości w koszty uzyskania, to umorzenie należności oznacza, że koszty te należy wyksięgować. Jeżeli natomiast nie dokonano księgowania, umorzenie podatku jest neutralne w zakresie CIT.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 u.p.d.o.p. Powoduje to, że aby uznać dany koszt za koszt uzyskania przychodów należy powiązać go z przychodami i wykazać brak wyłączenia. Dodatkowym warunkiem jest właściwe udokumentowanie kosztu.

Istotne jest przy tym, iż podatek od nieruchomości należy zaliczyć do kosztów pośrednich. Tymczasem w myśl art. 15 ust. 4d-4e u.p.d.o.p. koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie), są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się przy tym dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W efekcie zakład budżetowy powinien zaliczyć podatek od nieruchomości w koszty uzyskania, nawet jeśli nie doszło jeszcze do jego faktycznej zapłaty. Umorzenie kwoty podatku oznaczać będzie w takim wypadku konieczność wyksięgowania z kosztów kwot podatku od nieruchomości zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast podatek nie został zaliczony do kosztów uzyskania, umorzenie będzie neutralne podatkowo. W szczególności nie ma podstaw do zaliczenia umorzonego podatku do przychodów podatkowych.

Analogicznie jest z odsetkami – jeżeli nie zostały one zaliczone do koszów uzyskania, umorzenie nie wywołuje skutków podatkowych. Jeżeli natomiast odsetki już znalazły się w kosztach, umorzenie oznacza konieczność wyksięgowania ich z kosztów.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami