Wnioskodawca wniósł o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie cyfrowej kopii map numerycznych, które stanowią załączniki graficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W odpowiedzi burmistrz miasta poinformował, że pomimo iż organ pozostaje w posiadaniu żądanej mapy cyfrowej, udostępnieniu tej informacji publicznej sprzeciwiają się przepisy prawa autorskiego. Burmistrz wyjaśnił, że cyfrowe wersje map nie były częścią uchwały miasta dotyczącej studium. Zgodnie ze zleceniem udzielonym pracowni projektowej, mapy wchodzące w skład studium zostały opracowane w formie wydruków barwnych, a nie w formie cyfrowej.

W skardze do WSA na bezczynność burmistrza wnioskodawca podkreślił, że burmistrz będący w posiadaniu informacji publicznej jest zobowiązany ją udostępnić, nawet jeśli objęta jest ona prawem autorskim należącym do innych osób.

NSA rozpatrując skargę kasacyjną stwierdził, iż informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio redagowane i wytworzone przez organ administracji publicznej, ale charakter mają również takie dokumenty, które organ wykorzystuje do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet wtedy gdy prawa autorskie należą do innego podmiotu. Podstawowe bowiem znaczenie ma fakt, iż dokumenty te służą realizacji zadań publicznych przez określone organy i zostały wytworzone na zlecenie tych organów. Nie chodzi bowiem o rozporządzenie prawami autorskimi, lecz o dostęp do treści dokumentu stworzonego właśnie na zlecenie organu administracji publicznej w celu realizacji zadań publicznych. Zdaniem NSA nie powinno budzić wątpliwości, iż mapy związane z opracowaniami "Kierunki rozwoju przestrzennego" oraz "Uwarunkowania rozwoju przestrzennego" stanowią informację publiczną. Wykonane zostały na potrzeby realizacji określonego zadania publicznego i na zlecenie organu administracji publicznej. Udostępnienie ich nie stanowi więc rozporządzenia prawami autorskimi, ale realizację dostępu do informacji publicznej na podstawie ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli więc, zdaniem organu istnieją ustawowe przeszkody do udostępnienia informacji w określony sposób lub w określonej formie, bądź istnieją ustawowe podstawy do odmowy udostępnienia informacji publicznej, to zobligowany jest do załatwienia wniosku w formie procesowej. Brak udostępnienia informacji publicznej i brak rozstrzygnięć procesowych w tym zakresie powoduje, że organ pozostaje w bezczynności.