Projektowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ma uregulować niektóre pilne sprawy w związku z masowym wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących obywatelami Ukrainy, którzy opuścili terytorium tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt przewiduje uproszczony sposób legalizacji pobytu uciekinierów wojennych, wprowadzenie rejestracji przez gminy, zatrudnienie na podstawie powiadomienia w urzędzie pracy. Otrzymają oni też dostęp do szerokiego pakietu świadczeń socjalnych i zdrowotnych oraz  edukacji.

Czytaj także: Specustawa: Zasiłki dla uciekinierów wojennych, uproszczony dostęp do pracy, oświaty i zdrowia>>

ROZPORZĄDZENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom >

Rezerwa przeznaczona przede wszystkim na pomóc uchodźcom

W związku  tymi nieprzewidzianymi wydatkami rząd tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 mld zł. Prezes Rady Ministrów poleci ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych utworzenie takiej rezerwy do dyspozycji w drodze przeniesienia wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Utworzenie rezerwy nie będzie wymagało uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Środki rezerwy zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców i koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, obywatelstwa oraz ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, w tym w szczególności na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy przez wojewodów polegającą na zakwaterowaniu.

 1. zakwaterowaniu;
 2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego do miejsc zakwaterowania

Czytaj też: Prawa i obowiązki cudzoziemców - reprezentacja prawna >

Czytaj także: Pomoc prawna dla Ukrainy>>

Z pomocy może skorzystać nawet milion uchodźców

Rząd zakłada, że w Polsce może zatrzymać się od 486 tys. do 972 tys., uchodźców z czego od 95 tys. do 190 tys. dzieci. Rząd zakłada że roczne wydatki z tytułu:

Świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego i świadczenia wychowawczego (średni koszt miesięczny w wysokości 1000 zł)

 • 2 mln 280 tys. zł (wariant 190 tys. dzieci)
 • 1 mln 140 tys. zł (wariant 95 tys. dzieci)

Dla pomocy społecznej (założono, że średnia liczba osób w gospodarstwie domowym to 2,8)

 • 726 mln zł (wariant dla 972 tys.  uchodźców -347 tys. gospodarstw
 • 364 mln zł (wariant 486 tys. uchodźców, 174 tys. gospodarstw.

Jednorazowe świadczenie

 • 301,3 mln zł (pierwszy wariant)
 • 150,7 mln zł (drugi wariant)

Pomoc dla obywatela Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy

 • 9,2 mln zł – rząd szacuje się iż liczba rodzin pozostawionych w Polsce bez głowy rodziny (mężczyzna wyjechał na Ukrainę w celu obrony kraju), które będą potrzebowały wsparcia wyniesie około 4,4 tys. osób.

Pomoc psychologiczna

 • 24, 8 mln zł

Zadań na rzecz cudzoziemców z niepełnosprawnością z Ukrainy finansowanych przez PFRON

 • 130 mln zł (budżet PFRON).

WZORY DOKUMENTÓW:

Do tych kwot dojdą środków Funduszu Solidarnościowego dla cudzoziemców, ale nie wywołają dodatkowych skutków finansowych, ponieważ będą realizowane w ramach planu finansowego Funduszu Solidarnościowego.

 

Na kształcenie uchodźców ponad 336 mln zł

Roczny koszt rozwiązań wydatkowych opisanych powyżej może wynieść od 1,819 mld do 3,471 mld.

Miesięczny koszt związany z kształceniem i wychowaniem oszacowano w trzech wariantach:

 • – 100 tys. dzieci – 168,3 mln zł
 • – 150 tys. dzieci –252,4 mln zł
 • – 200 tys. dzieci – 336,6 mln zł

Koszty oszacowano przy założeniu, że 90 proc. uczniów będzie korzystać z dodatkowej nauki języka polskiego