Rada powiatu przyjęła 28 grudnia 2017 r. uchwałę, którą wprowadziła harmonogram dyżurów aptek na rok 2018. Wojewoda zaskarżył ją do sądu administracyjnego, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w całości. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (upf), rozkład godzin pracy aptek ogólnopolskich powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz inne dni wolne od pracy. W ocenie wojewody, zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem art. 94 ust. 2 upf, ponieważ została podjęta bez uzyskania wymaganej opinii samorządu aptekarskiego. Ponadto akt ten nie był konsultowany z wszystkimi wójtami gmin z terenu powiatu. Ponieważ starosta zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii tylko do jednego wójta, który ją złożył 2 stycznia, a więc już po podjęciu uchwały. W odpowiedzi na skargę, rada powiatu wniosła o umorzenie postępowania. 

Czytaj także: WSA: Statut sołectwa jest nieważny, bo nie był konsultowany >>>

Nie każdy wójt został zapytany o zdanie 

Sprawą zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, który uznał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Jak wskazał już wojewoda, zaskarżona uchwała powinna zostać skonsultowana zarówno z samorządem aptekarzy, jak i z wszystkimi wójtami gmin z terenu powiatu. Natomiast zgodnie z art. 77b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (usp), jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, to zajęcie przez niego stanowiska powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni. Z akt sprawy wynika natomiast, że starosta zwrócił się do okręgowej izby aptekarskiej i jednego z wójtów w pismach z 21 grudnia 2017 r., czyli czternastodniowy termin na wydanie opinii upływał 4 stycznia 2018 r. Wójt wydał pozytywną opinię 28 grudnia, ale do starostwa wpłynęła ona 2 stycznia. Natomiast negatywna opinia aptekarzy datowana była na 4 stycznia, wpłynęła zaś kilka dni później. Zaskarżona uchwała została jednak podjęta już 28 grudnia 2017 r., a więc w terminie otwartym do wydania opinii przez uprawnione do tego podmioty.

 


Opinia nie była wiążąca, ale obowiązkowa

WSA wskazał, że opinia w sprawie harmonogramu dyżuru aptek nie miała charakteru wiążącego, ale stanowiła jednak obligatoryjny element procesu podejmowania uchwały. Sąd zwrócił także uwagę, że skoro ustawodawca zobowiązał radę powiatu do jej zasięgnięcia, to musi być ona przedmiotem oceny tego organu. Jeżeli są one sprzeczne, tak jak w niniejszej sprawie, to rada powinna wyjaśnić w uzasadnieniu, z jakich przyczyn wybiera jedną, a nie uwzględnia drugiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 247/18