Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa m.in. ilość pojazdów, które powinien posiadać ww. podmiot. Rozporządzenie to wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Czy w tym terminie gminne jednostki organizacyjne będą musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia, czy może to nastąpić do dnia 1 stycznia 2013 r., czy 30 czerwca 2013 r.?
(Jeżeli akt ten obowiązywałby wcześniej niż od 1 lipca 2013 r. – to gmina będzie musiała szybciej wdrożyć nowy system, gdyż obecny podmiot nie będzie posiadał wymaganego sprzętu, co powoduje, że gmina wcześniej będzie musiała ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

Odpowiedź:

Z § 6 ust. 2 projektu rozporządzenia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynika, że podmioty, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r. Gminne jednostki organizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Mogą odbierać odpady komunalne wyłącznie wtedy gdy staną do przetargu i go wygrają (art. 6e w zw. z art. 6g u.u.c.p.g.).

Gmina musi wdrożyć system najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. niezależnie od tego, czy przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie. Tak wynika z przepisów u.u.c.p.g.
Przedmiotowe rozporządzenie zostanie ogłoszone wkrótce. Zostało już przekazane do notyfikacji.

Uzasadnienie:

Jeśli gminne jednostki nie są spółkami prawa handlowego, to będą mogły jedynie działać do końca 2012 r., gdyż do rejestru prowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wpisywani są wyłącznie przedsiębiorcy. O ile gmina, po wdrożeniu systemu nie przejmie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, to gminne jednostki niebędące przedsiębiorcami będą mogły świadczyć te usługi bez konieczności uzyskania zezwolenia, pod warunkiem, że swoją działalność dostosują do wymogów u.u.c.p.g., czyli będą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. Także będą mogły świadczyć usługi, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.u.c.p.g.