Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Na wniosek właściciela nieruchomości został dokonany podział nieruchomości.

W wyniku podziału powstały również nowe działki przeznaczone pod drogi publiczne oraz dwie działki gruntu przeznaczone pod drogi wewnętrzne. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przeszły na własność gminy.

Dwie wydzielone działki gruntu pod drogi wewnętrzne łączą drogi publiczne i można powiedzieć, że nie obsługują tylko nieruchomości do nich przyległych ale służą społeczności gminy.

Czy z uwagi na zaistniały stan faktyczny gmina może nabyć drogi wewnętrzne na własność w drodze umowy?

Odpowiedź

W opisanym stanie faktycznym objętym zapytaniem gmina nie ma obowiązku nabycia (kupienia) działek gruntu stanowiących po podziale drogi wewnętrzne tylko dlatego, iż łączą one dwie niezależne drogi publiczne.


Oczywiście gminy mogą nabywać nieruchomości, ale jeśli jest to zgodne z obowiązującą w gminie uchwałą o zasadach nabywania nieruchomości, a w braku takiej uchwały za zgodą rady gminy.


Wydaje się również, iż winna istnieć uzasadniona przyczyna nabycia przez gminę nieruchomości od osób prywatnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - dalej u.s.g. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

"Do wyłącznej kompetencji rady jest wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy." - G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. LEX.2013.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie II SA/Ol 166/13 czytamy, iż "pojęcie "zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości" należy rozumieć jako zbiór podstawowych reguł postępowania organu dla organu wykonawczego, z pominięciem szczegółowych postanowień przewidzianych do konkretyzacji w umowie zawieranej przez gminę reprezentowaną przez jej organ wykonawczy, z nabywcą nieruchomości."

"W przypadku braku określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, rada gminy ma jedynie kompetencje w przedmiocie wyrażania zgody na wymienione w tym przepisie czynności obrotu nieruchomościami, natomiast nie posiada kompetencji do wskazywania, z kim dana umowa i na jakich zasadach ma zostać zawarta. W tym zakresie uprawnienia posiada wyłącznie organ wykonawczy gminy." – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie I OSK 2614/12.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .