Gmina przekazała stowarzyszeniu budynek szkoły umową użyczenia.

Kto powinien pobierać zyski z wynajmu sal w tym budynku?

Odpowiedź


Na wynajem pomieszczeń wymagana jest zgoda gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.


Charakterystyczną cechą użyczenia jest jej bezpłatny charakter. Sposób wykorzystania przedmiotu użyczenia powinien być określony w umowie – w przeciwnym razie biorący w użyczenie może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.


Bez zgody użyczającego, biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Stowarzyszenie powinno więc uzyskać zgodę Gminy na wynajem użyczonego budynku. Zgoda na wynajem może mieć miejsce w umowie, ale również w każdym czasie trwania tej umowy.


Należy również zauważyć, że zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustalenie zasad wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należy do wyłącznej właściwości rady gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.


Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z tym, że do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Należy więc również sprawdzić w uchwale rady gminy zasady dokonywania wynajmu nieruchomości należących do gminy.