Pytanie:
Co gmina powinna zrobić z drewnem pozyskanym z legalnej wycinki drzew na gruntach gminnych? Czy może je rozdać mieszkańcom? Czy też powinna sprzedać i mieć z tego dochód?

Odpowiedź:
Gmina może przekazać nieodpłatnie drewno pozyskane z lasu gminnego na realizację zadań własnych gminy - np. na remonty obiektów użyteczności publicznej, mostów i urządzeń stanowiących własność komunalną, a drewno opałowe - na wniosek zebrania wiejskiego - na ogrzanie obiektów użyteczności publicznej oraz lokali użyteczności publicznej, takich jak remizy OSP, domy ludowe, itp., a także we wskazanych przypadkach (np. na pomoc dla osób dotkniętych klęską powodzi oraz pogorzelcom pod warunkiem przedstawienia protokołu oszacowania strat) określonych w zarządzeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis ten przesądza, że zasady pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z lasów gminnych powinny być ustalone zarządzeniem.

Dopuszczalne jest również nieodpłatne przekazanie drewna jednostkom organizacyjnym gminy na działania związane z ich działalnością statutową (wójt może przekazanie to uzależnić od samodzielnego pozyskania drewna przez te jednostki poprzedzone uprzednią zgodą wójta). Drewno opałowe może być przekazywane nieodpłatnie osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W każdym innym przypadku drewno powinno zostać sprzedane, przy czym ceny ustala wójt przy uwzględnieniu cennika detalicznego nadleśnictwa Lasów Państwowych właściwego miejscowo dla danej gminy. W określonych przypadkach ustalonych w zarządzeniu wójt może ustanawiać ceny preferencyjne albo stosować obniżenie ceny, np. o 50%, gdy sprzedaż drewna jest utrudniona. Dochody ze sprzedaży drewna stanowią dochód gminy. W analizowanym przypadku gmina działa jako producent drewna, bowiem w wyniku ścięcia drzew z lasu oraz jego zrywki powstaje towar, którego poprzednio nie było, a mianowicie drewno. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami