Wyrok w tej sprawie zapadł 23 lutego 2021 roku na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt. II SA/Wa 1746/20).

Kara została wymierzona, ponieważ przez brak zgody Głównego Geodety Kraju na przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie kontrolerzy UODO nie mogli ustalić, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej przy udostępnianiu informacji z ewidencji gruntów i budynków, za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych. A także, czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Czytaj: Prezes UODO surowo ukarał głównego geodetę i zapowiada kolejną sankcję>>

Chodziło o to, czy numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. Prezes UODO uważał, że numery ksiąg nie powinny być publikowane, bo ułatwiają łatwe zdobycie takich danych jak imię, nazwisko czy numer PESEL. Dlatego jego zdaniem podlegają one, tak jak inne dane osobowe, szczególnej ochronie. Chciał też skontrolować prawidłowość gromadzenia i publikowania numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu 2, ale GKK mu uniemożliwił jej przeprowadzenie. Dlatego 17 lipca 2020 r., Jan Nowak, prezes UODO, ukarał za to GGK.
 

Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że biorąc pod uwagę celowe działanie GGK, które uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w pełnym zakresie, stwierdził naruszenie przez niego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. Ponadto GGK nie współpracował z UODO w trakcie tej kontroli.

Wyrok WSA w Warszawie potwierdził, że decyzja o nałożeniu kary była prawidłowa.