Kontrolą objęto lata 2007-2009 (I-połowa), a czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 1 listopada 2009 r. do 21 maja 2010 roku. Sprawdzono prawidłowość postępowania w 37 jednostkach organizacyjnych, w tym w dwóch urzędach marszałkowskich, siedmiu starostwach oraz sześciu urzędach gmin.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Kontroli stwierdzono, iż o ile nie ma podstaw, by zarzucać nieprawidłowości marszałkom województw, o tyle starostowie powinni naprawić wiele błędów i niedociągnięć. Zarzucono im szereg niedociągnięć przy wydawaniu pozwoleń i nadzorowaniu wydawania kopalin, do których zaliczono m.in. brak kontroli, czy przedsiębiorca prowadzi działalność zgodnie z koncesją, a także nienaliczanie opłaty eksploatacyjnej oraz opłat podwyższonych. W efekcie wnoszenie powyższych opłat pozostawało zupełnie w gestii podmiotów do tego zobowiązanych, co skutkowało wpłatami z dużym opóźnieniem lub w niepełnej wysokości.

Starostom zarzucono także nieposiadanie informacji o wyeksploatowanych oraz nowych wyrobiskach, w których obecnie nielegalnie wydobywa się kruszywo. Niekiedy nie podejmowano działań nawet wówczas, gdy wiadomo było o prowadzeniu nielegalnego procederu. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia również w stosunku do niektórych gmin, które nie uchwaliły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) obejmujących tereny, na których prowadzone jest wydobycie. W jednym przypadku stwierdzono również, iż lokalizacja zakładów wydobycia została nierzetelnie uzgodniona przez wójta – wbrew postanowieniom m.p.z.p.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż podstawową przyczyną nieprawidłowości jest brak wykwalifikowanej kadry (w kontrolowanych starostwach nie zatrudniono geologów powiatowych), błędna interpretacja przepisów oraz nierzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników.

Na podstawie: www.nik.gov.pl