Całościowy budżet instrumentu to ponad 12 mln euro dla beneficjentów wyłonionych w ramach czterech naborów wniosków. W pierwszej turze, którą przeprowadzono w 2020 r., przyznano 1,8 mln euro 30 beneficjentom z 14 krajów. Tura druga zakończyła się w maju 2021 r., a łączna kwota wsparcia to 4,14 mln euro dla 69 wnioskodawców z 19 krajów .

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

W ramach EUCF można otrzymać wsparcie w wysokości 60 tys. oraz poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach. Celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu. Beneficjenci mają obowiązek wykorzystać przyznane środki na działania niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej, np. przeprowadzenie (technicznych) studiów wykonalności czy szeregu kluczowych analiz dotyczących projektu — analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji, a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania koncepcji inwestycyjnej, w tym np. wynagrodzenia pracowników i podwykonawców.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta>>

Kryteria  i wnioski

Wnioski do EUCF mogą składać samorządy lokalne (miasta i gminy) oraz ich formalne i nieformalne związki, a także lokalne organizacje publiczne.

Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii, który precyzuje cele klimatyczno-energetyczne przynajmniej do 2020 r., jak również wyraz zaangażowania politycznego w opracowanie koncepcji inwestycyjnej w formie deklaracji wsparcia podpisanej przez władze samorządowe/gminne lub innego reprezentanta politycznego o stosownych kompetencjach.

Wnioski można składać do 17 grudnia 2021 r. (do godz. 17:00 CET). Wszystkie informacje na temat kryteriów kwalifikowalności oraz procesu składania wniosku online można znaleźć w oficjalnym komunikacie o naborze lub na stronie www EUCF.

 

Więcej informacji na webinarium

Potencjalni wnioskodawcy mogą dowiedzieć się więcej podczas webinarium, które odbędzie się 9 listopada o godzinie 10:00. Link do rejestracji znajduje się tutaj>>

W przypadku pytań dotyczących wniosków można również kontaktować się z ekspertem krajowym pod adresem ce.poland@eucityfacility.eu lub wsparciem technicznym EUCF.