Odpowiedzi ekspertów dotyczą szeregu zagadnień dotyczących nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in.: opłat, kwestii dostosowania przepisów stanowionych przez samorządy do nowych regulacji, czy też szczególnie interesującej j.s.t. konieczności organizacji przetargów na odbiór odpadów komunalnych.

W publikacji czytamy m.in. w przypadku podziału gminy na sektory, nie ma możliwości ustalenia stawek opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców różnych dla każdego z sektorów. „Rada gminy ustala jedną stawkę opłaty dla całej gminy. Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podział gminy na sektory jest dokonywany w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a nie w celu różnicowania wysokości opłat” – czytamy w publikacji.

Publikacja dostępna jest do pobrania ze strony Ministerstwa Środowiska, pod TYM adresem.