Celem ustawy z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Istotą wprowadzanych zmian jest:

  1. wydłużenie do 5 lipca 2022 r. terminu, w którym podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do zrealizowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;
  2. wydłużenie do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  3. wydłużenie do 5 lipca 2022 r. terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;
  4. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych na dzień 5 października 2021 r.;
  5. wydłużenie do 5 sierpnia 2021 r. terminu, do którego operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zobowiązany przedłożyć Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadczenia tych usług.

Obowiązek e-adresu dla adwokatów, radców i notariuszy 9 miesięcy później - prezydent podpisał nowelę

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.