Pytanie:
Czy, w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawa, niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyodrębnione uchwałą rady gminy, dyrektor szkoły może wykorzystać np. na zakup opału? Czy muszą one zostać przeniesione na inny paragraf przez radę gminy?

Odpowiedź:
Dyrektorzy szkół mogą dokonywać przeniesień na podstawie upoważnienia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem art. 258 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dalej - u.f.p., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd (w tym przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta) do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 u.f.p., z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Ponadto, zgodnie z zapisem § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku dokonania przeniesień, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych zawiadamiają wójta, burmistrza, prezydenta o dokonanych zmianach.

O tym więc czy dyrektor może dokonać przeniesień między paragrafami przesądzają więc zapisy uchwały rady gminy upoważniające wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do przekazania dyrektorom takich uprawnień oraz zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) upoważniające dyrektorów do dokonywania przeniesień.

Warto wspomnieć, że dokonanie zmian w planie finansowym bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami