Pytanie:
Z jakiego przepisu wynika, że dyrektor jednostki samorządowej ma nienormowany czas pracy?

Odpowiedź:
Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych objęci są tzw. nienormowanym czasem pracy.

Uzasadnienie:
Przepisy prawa pracy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., wprowadzają zamknięty katalog możliwych do zastosowania systemów czasu pracy. Nie mniej jednak w piśmiennictwie, a co za tym idzie w praktyce, pojawia się pojęcie nienormowanego czasu pracy. Generalnie przez nienormowany czas pracy rozumie się możliwość wykonywania przez określonych pracowników pracy w zwiększonym wymiarze, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

I tak, zgodnie z art. 1514 k.p., pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. W praktyce taki sposób organizacji czasu pracy kadry kierowniczej nazywany jest właśnie nienormowanym czasem pracy.

Przez pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy rozumie się pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. Brak jest natomiast legalnej definicji kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej, przez którego, zgodnie z praktycznym ujęciem, należy rozumieć pracownika kierującego zespołem pracowników wyodrębnionej organizacyjnie jednostki. Pracownicy ci za pracę w godzinach nadliczbowych nie otrzymują żadnej rekompensaty.

Jak wyżej wskazano pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych nie mają, co do zasady, prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę poza normalnymi godzinami pracy.

Uwaga!
W przeciwieństwie do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1 k.p., jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Wskazać jednakże należy iż w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) - delej u.o.p.s., zasada ta nie obowiązuje jednak w pełni. Zgodnie z art. 42 u.o.p.s., prawo do wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy przysługuje wszystkim pracownikom samorządowym wykonującym, na polecenie przełożonego, pracę w godzinach nadliczbowych, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

A zatem jedynie kierowcy urzędów wykonują pracę ponad normy czasu pracy na zasadach określonych w k.p. tj. bez prawa do wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy. Są oni bowiem przełożonymi pracowników zatrudnionych w urzędzie, a zatem nie jest możliwe wykonywanie przez nich pracy na polecenie przełożonego. Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej jednostki samorządowej, w zależności od tego czy sam poleca pracę w godzinach nadliczbowych czy też praca ta jest mu przez kierownika jednostki polecana, traktowany będzie bądź jako przełożony, bądź jako pracownik samorządowy.

Jeżeli kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego – kierownika jednostki, otrzyma za taką pracę wynagrodzenie lub czas wolny od pracy. Jeżeli natomiast świadczy pracę w godzinach nadliczbowych bez takiego polecenia, nie otrzyma wskazanej w ustawie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownicy samorządowi, bez względu na zajmowane stanowisko, którzy na polecenie swoich przełożonych wykonują pracę w godzinach nadliczbowych powinni bowiem za pracę taką otrzymać, według swojego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami