Procedowana już w Sejmie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2290) przewiduje wsparcie dla domów pomocy społecznej z powodu ich trudnej sytuacji kadrowej. Będą mogły wnioskować do starosty o refundację części lub całości wynagrodzenia bezrobotnych lub poszukujących pracy. Jak czytamy w uzasadnieniu chodzi też o zachęcenie DPS-ów do zatrudniania osób w trudnej sytuacji.

 

Czytaj też: Ochrona sygnalistów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej >

Kto może otrzymać dofinansowanie

Projekt specustawy precyzuje, że starosta może zrefundować koszty zatrudnienia poszukujących pracy i osób bezrobotnych  podmiotom prowadzącym domy pomocy społecznej, wymienionym w art. 57 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są to:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;
 • inne osoby prawne;
 • osoby fizyczne.


  Refundacja kosztów zatrudnienia przez rok

  Projektowany art. 57a zakłada, że podmioty te mogą wystąpić do starosty o refundację części albo całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które chciałyby zatrudnić. Taką osobę będzie można zatrudnić w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.

   

   

  Ich refundację będzie można otrzymać przez 12 miesięcy. Nie będzie mogła ona jednak przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Refundacji nie mogłyby otrzymać podmioty prowadzące DPS-y, które zalegają z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych danin publicznych.

  Czytaj też: RODO w DPS >>

  Wniosek DPS złoży w urzędzie pracy

  O refundację należy się starać, składając wniosek do wybranego powiatowego urzędu pracy. We wniosku będzie trzeba m.in. podać liczbę osób bezrobotnych lub poszukujących pracy proponowanych do zatrudnienia oraz okres ich zatrudnienia. Ale także miejsce i rodzaj pracy, którą mieliby oni wykonywać i wysokość proponowanego wynagrodzenia.

  Starosta będzie miał 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, a jeśli jego decyzja będzie pozytywna zawrze on z podmiotem prowadzącym DPS stosowną umowę. Przepisy te miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

  Czytaj też: Jak przyznawać świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy „krok po kroku” >