Budżet edycji 2022 programu „Od zależności ku samodzielności” wynosi 3 mln zł. Wnioski można składać do 28 stycznia do wydziałów polityki społeczne urzędów wojewódzkich.

- Realizacja Programu powinna być oparta na tworzeniu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez wszystkie podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym – mówi minister rodziny Marlena Maląg.

Czytaj w LEX: Wsparcie JST w związku z Polskim Ładem >

Cztery obszary wsparcia

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

Moduł I  - Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Moduł ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb  np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc

  • W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

  • Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV - Integracja i innowacyjność

  • Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Przeczytaj także: Nieubezpieczeni z prawem do bezpłatnego leczenia psychiatrycznego>>

Wsparcie maksymalnie 100 tys. zł

Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie mniejszej niż 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu. Program zakłada, że wsparcie otrzyma 45 projektów.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2023 >