Projekty energetyczne

Dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt może otrzymać maksymalnie 85 proc. dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 28 września 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

Zgłaszać propozycje w zakresie budowy nowych lub zwiększenia mocy przez rozbudowę lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą samorządy oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

Kompetencje cyfrowe

Organizacje pozarządowe, samorządy oraz ich związki i stowarzyszenia, a także uniwersytety trzeciego wieku mogą pozyskać środki na organizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia są skierowane do osób, które skończyły 18 lat i nie posiadają takich kompetencji lub chcą je rozwijać.

W pierwszej rundzie wnioski można składać od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dofinansowanie mogą uzyskać środki na projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności korzystania z Internetu w tym z e-usług publicznych. Szkolenia mogą być stacjonarne oraz prowadzone w innych formach. Ubiegać można się nawet do 100 proc. dofinansowania projektu.

Odnowa przestrzeni

Nowe konkursy na projekty dotyczące rewitalizacji startują w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podlaskim. W Wielkopolsce pula ponad 20 mln zł przeznaczona jest na działania takie jak: remonty, przebudowa i budowa budynków oraz przestrzeni znajdujących się na obszarach rewitalizacji, wsparcie inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, czy poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych.

Do konkursu zaproszone są m.in. partnerstwa-publiczno-prywatne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty ekonomii społecznej, samorządy i przedsiębiorcy. Maksymalnie mogą otrzymać one dofinansowanie na poziomie 85 proc., minimalny wkład własny wynosi 15 proc.

Transport

Do 28 września samorządy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej mogą starać się o dotację na projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych.

Środki zarezerwowane w konkursie na takie inwestycje wynoszą 500 mln zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Edukacja, zdrowie

Możliwe będzie również uzyskanie grantów na wsparcie działań służących nauce i edukacji. Dotowane będą m.in. projekty polepszające warunki nauczania, rozwijające u uczniów umiejętności kluczowe na rynku pracy, czy zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Przewidziane są także regionalne konkursy dotyczące obszaru zdrowia, wsparcia opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Więcej informacji TUTAJ

Czytaj też: Autobus z UE - regiony wykorzystały środki unijne w 100 proc.