W jakiej sytuacji gmina może wykreślić z ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli podmiot, który prowadzi taką działalność?

W jaki sposób należy postąpić w tej sytuacji?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Gmina powinna przekazać dotację dla niepublicznego przedszkola na wszystkie dzieci uczęszczające do tego przedszkola w wieku 2,5 - 6 lat. Przypadki, w których gmina może wykreślić szkołę lub placówkę z ewidencji, zostały wyszczególnione w przepisach oświatowych. Wykreślenie następuje w drodze decyzji.

Uzasadnienie

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji. Ewidencja prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwą do prowadzenia danego typu szkoły lub placówki - art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty . Placówka lub szkoła niepubliczna może być wykreślona z ewidencji jedynie w przypadkach ściśle określonych, wymienionych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

Wykreślenie przez jednostkę samorządu terytorialnego z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji. Z dniem określonym w decyzji następuje likwidacja szkoły lub placówki. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty - art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o systemie oświaty.

Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeśli na terenie gminy nie funkcjonuje przedszkole publiczne, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego (art. 90 ust. 1 i ust. 2b ustawy o systemie oświaty ). Warunkiem udzielenia dotacji jest przekazanie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji do organu udzielającego dotację informacji o planowanej liczby uczniów.

W myśl zapisów art. 14 ustawy o systemie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Oznacza to, że gmina powinna przekazać dotację dla niepublicznego przedszkola na wszystkie dzieci uczęszczające do tego przedszkola w wieku 2,5 - 6 lat.


Pzydatne materiały:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)