Na realizację Programu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zabezpieczył kwotę do  80 mln złotych.

W ramach programu dotację na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej otrzymały 373 powiaty i miasta na prawach powiatu, na zatrudnienie asystenta rodziny – 2206 gmin.

Ile środków przyznano

Na zatrudnienie asystentów przyznano kwotę ponad 53 mln zł tego 38,1 mln zł z rezerwy celowej i 14,9 mln zł z Funduszu Pracy. Umożliwi to zatrudnienie 3 576 asystentów rodziny, w tym 3 047 na umowę o pracę.

Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przyznano kwotę 26,8 mln zł, co umożliwi zatrudnienie 1 618 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 1 483 na umowę o pracę.

Gminy i powiaty powinny przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji do 26 sierpnia.

Koszty wynagrodzenia asystenta i koordynatora

Dofinansowaniu w ramach programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia osób na stanowisku asystenta rodziny maksymalnie do kwoty 2100 zł brutto miesięcznie na etat. Powinno to stanowić maks. do 67 proc. wynagrodzenia brutto, gmina lub powiat ma zabezpieczyć dodatkowo udział własny w wysokości minimum 33 proc.

W przypadku gdy asystent lub koordynator ma być zatrudniony na umowę-zlecenia dofinansowaniu mogą podlegać koszty jego wynagrodzenia maksymalnie 1000 zł brutto miesięcznie, co ma stanowić 33 proc., a gmina zapewnia wkład własny w wys. minimum 67 proc.

Zadania asystenta i koordynatora

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami. 

 Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą - rodziny  fachowym wsparciem. Koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wychowywaniu dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Czytaj też Asystent rodziny powinien świadczyć usługi w każdej gminie

 


Lista samorządów dostępna jest TUTAJ