Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa przedstawiała w piątek założenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ma ona być  uzupełnieniem uchwalonej w piątek ustawy o dodatku węglowym, która zakłada 3 tys. zł dodatku do opalających mieszkanie węglem.

Czytaj: Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - zdecydował Sejm>>

Nowa ustawa jednorazowym dodatkiem ma wesprzeć gospodarstwa domowe dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.  Wsparcie ma objąć około 6,6 mln gospodarstw domowych. A cała ustawa ma kosztować łącznie 9,1 mld zł, z czego 2 mld na bezpośrednie dopłaty dla gospodarstwa domowych, reszta na wsparcie ciepłownictwa.

 

Wsparcie zależne od źródła ciepła

Podobnie jak przy dodatku węglowym także i tu, nie będzie progów dochodowych. Jednorazowe wsparcie uzależnione będzie jedynie od źródła ciepła i wynosić będzie odpowiednio:

  • 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
  • 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy;
  • 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków i zaznaczenie co jest głównym źródłem ciepła. Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Obywatele termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę będą mieli do 30 listopada 2022 roku.

 

Dla mieszkańców bloków i obniżka rachunków

Wsparcie obejmie także tych, którzy nie mają własnego źródła ogrzewania , ale korzystają z szeroko pojętego ciepła systemowego czyli z ciepła wyprodukowanego przez około  400 ciepłowni działających w systemie taryfowym i 700 mniejszych, które nie muszą uzgadniać taryfy.  Dla ich ustalona zostanie taryfa z rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych. Ma to chronić tych odbiorców przed gwałtownym wzrostem cen i ograniczyć podwyżki rachunków za ciepło.

Propozycja przepisów ustala pułap ceny ciepła uprawniający do wsparcia rządowego, tzw. taryfy z rekompensatą. Pułap, uprawniający do otrzymania wsparcia, ustalono na poziomie:

  • 103,82 zł /GJ dla ciepła z węgla
  • 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu.

Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł w przypadku gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym.

- Bazując na tej cenie surowca, za poprzedni sezon grzewczy, określanej na marzec, przyjęliśmy próg akceptowalny na poziomie surowca, to około 60 proc, co nam się przekłada na taryfę w większości wypadków około 40 proc. podwyżki i na tym poziomie mrozimy taryfę. Czyli prezes URE większej podwyżki nie będzie akceptował, a to wszystko, co się będzie mieściło pomiędzy tym progiem a kwotą prognozowaną czy też wnioskowaną przez ciepłownię, będzie rekompensowane przez budżet państwa zaznaczyła minister Moskwa.

Minister Anna Moskwa podkreśliła, że dzięki temu rozwiązaniu m.in.: odbiorcy w  gospodarstwach domowych ale także, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego zostaną objęte rządowym wsparciem i tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost ich rachunków za ciepło. To znaczy zaraz po wejściu w życie przepisów będą musiały skorygować zaliczki na energię cieplną.

Przeczytaj także: Dodatek osłonowy - kto nie otrzymał według dochodu za 2021 rok, może wniosek złożyć ponownie

Jak będzie działał mechanizm wsparcia

Na odbiorców ciepła i przedsiębiorstwa dystrybucyjne prowadzące sprzedaż ciepła nałożony zostanie obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń. Oświadczenia te będą miały na celu potwierdzenie, że wolumen ciepła objęty taryfą z dopłatą i limitem ceny jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa będzie zatwierdzał odrębnie taryfę na zasadach ogólnych dla strumienia ciepła kierowanego do przedsiębiorstw komercyjnych oraz taryfę z rekompensatą dla strumienia ciepła kierowanego na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Ustali on też wielkość rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego. Rekompensata będzie pokrywała różnicę w przychodach uzyskanych od odbiorców, zgodnie z taryfą z limitem, a planowanym przychodem, jaki powinno uzyskać w taryfie ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prezes URE będzie również przekazywał informację o zatwierdzonych taryfach oraz wysokości rekompensaty do przedsiębiorstwa oraz Zarządcy Rozliczeń S.A., który będzie pełnił funkcję płatnika rekompensaty. Przedsiębiorstwo będzie występowało do Zarządcy Rozliczeń S.A. z wnioskiem o wypłatę rekompensaty.

Prawidłowość i zgodność wniosku oraz dokumentów ze stanem faktycznym i przepisami prawa przedsiębiorstwo będzie potwierdzane oświadczeniem.