Pytanie:
Jednostka samorządowa posiada w regulaminie zapis, który brzmi: "dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach na czas nieokreślony". Obecnie dodatek specjalny na czas nieokreślony został przyznany skarbnikowi i zastępcy wójta.

Czy taki zapis jest prawidłowy? Czy na podstawie regulaminu wynagradzania jednostka samorządowa może wypłacać dodatek specjalny przez czas nieokreślony?

Odpowiedź:
Dodatek specjalny nie powinien być przyznawany na czas nieokreślony. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Dodatek specjalny można przyznać na czas określony. Zapis w regulaminie wynagradzania pytającego jest nieprawidłowy.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s., dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Dodatek specjalny jest świadczeniem pieniężnym, które pracownik samorządowy może otrzymywać wówczas, gdy okresowo (nie na stałe) zostanie zwiększony zakres jego zadań lub gdy wykonuje dodatkowe, szczególne zadania.

Zasady jego przyznawania oraz wysokość powinien określać regulamin wynagradzania obowiązujący w jednostce. Dodatek ten powinien być przyznawany na czas określony. Okresowe zwiększenie obowiązków oznacza zwiększenie ilości pracy. Może to być spowodowane np. nieobecnością innego pracownika. Zwiększenie obowiązków może mieć nie tylko charakter ilościowy (więcej pracy), ale także jakościowy – polegający na wykonywaniu większej liczby prac związanych ze zwiększoną odpowiedzialnością spośród prac wchodzących w zakres zadań pracownika. Powierzenie dodatkowych zadań powinno być związane z powierzeniem pracownikowi na czas określony zadań, których do tej pory nie wykonywał. Jeżeli pracodawca zamierza na stałe powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki, wykraczające poza dotychczas wykonywany zakres pracy, powinien to zrobić w formie wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia z pracownikiem porozumienia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy. Dodatek specjalny może być zatem przyznawany na czas określony.  

Autor: Michał Bochenek