Od 1 lipca drogą elektroniczną można składać wnioski o wypłatę świadczenia "Dobry start". Świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku przysługuje w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności. Nie otrzymają go rodzice lub opiekunowie przedszkolaków i dzieci uczęszczających do zerówki. 

Upoważnienie dla zastępcy wójta 

Powiaty świadczenia będą realizować przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+. 

Do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, kierownika
lub inną osobę z jednostki organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić kierownika lub inną osobę z jednostki organizacyjnej powiatu.

Oznacza to, że np. pracownik ośrodka pomocy społecznej realizujący merytorycznie zadania wynikające z rządowego programu „Dobry start”, który faktycznie prowadzi postępowanie administracyjne w danej sprawie, powinien posiadać upoważnienie do prowadzenia takiego postępowania wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wójt może wyznaczyć np. szkołę

Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, w przypadku gdy postępowania w sprawach o świadczenie dobry start są prowadzone w ośrodku pomocy społecznej, realizacja tych zadań nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Wójt może wyznaczyć do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną jednostkę organizacyjną gminy i upoważnić kierownika lub inną osobę z tej jednostki do przyjmowania wniosków i załączników 
oraz do przekazywania ich do OPS. Jest to nowe rozwiązanie, nie występujące w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jego zastosowanie oznacza, że w gminie, na podstawie upoważnień wydanych przez wójta, prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start będzie realizowane w ośrodku pomocy społecznej, jeśli to OPS realizuje świadczenie wychowawcze w tej gminie, oraz dodatkowo np. w urzędzie gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy. Może to być np. szkoła. 

Wkrótce wnioski do gmin

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, konieczność ta zachodzi w przypadku odmowy oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia są przyjmowane od 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz wojewoda realizują rozporządzenie przy pomocy systemów teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych. 

Jednostki, które będą realizować świadczenie dobry start – etap przyznania i wypłaty świadczenia, powinny mieć zainstalowaną najnowszą, udostępnioną przez dostawcę systemu dziedzinowego, wersję oprogramowania. Zalecane jest, aby pracownicy jednostek realizujących świadczenie, co najmniej dwa razy dziennie sprawdzali i pobierali z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, przy użyciu systemów dziedzinowych, wnioski o świadczenie, które wpłynęły drogą elektroniczną.

Koszty świadczenia

Świadczenie dobry start oraz koszty jego obsługi finansowane są z budżetu państwa - środków otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej. Koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start, przy czym, nie mniej niż 80 proc. tej kwoty samorząd zobowiązany jest przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program.

Samorząd powinien oszacować kwotę niezbędnych środków do jego realizacji programu „Dobry start” zarówno po stronie wypłat świadczenia, jak i po stronie kosztów jego obsługi i przedstawić, w odpowiedniej chwili, także przed 1 lipca 2018 r. stosowne zapotrzebowanie na te środki właściwemu wojewodzie.