Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku, wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

W przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+ - podkreśla resort rodziny.

Kto, gdzie i kiedy składa wniosek

Wniosek o wsparcie mogą złożyć rodzice uczącego się dziecka, opiekunowie prawni lub faktyczni. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej dokumenty składają rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zgłoszenia o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna właściwa dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. 

Dokumenty będzie można składać od 1 lipca online przez stronę ministerstwa rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną  - papierową. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 

Potrzebujesz więcej informacji z zakresu pomocy społecznej?
Poznaj serwis LEX Pomoc Społeczna>>
Pomagaj ludziom, a zawiłości prawne zostaw nam


Czas dla gmin

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. Dla wniosków złożonych później gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Osoby, które złożą wnioski o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu mają gwarancję wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wyprawka szkolna trafi do 4,6 mln dzieci z w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacowany jest na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej nie będzie konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Jak podkreśla resort rodziny, wyprawka nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Pomoc społeczna. Komentarz Iwona Sierpowska

Pomoc społeczna. Komentarz