Dialog techniczny nie jest trybem udzielenia zamówienia, ale procedurą konsultacyjną, umożliwiającą rozeznanie rynku przez zamawiającego, poprzedzającą wszczęcie odpowiedniej procedury przetargowej.

Dialog techniczny jako pomoc w przygotowaniu postępowania >>

Zgodnie z art. 31a p.z.p. celem prowadzenia dialogu technicznego doradztwo lub udzielenie przez wykonawców informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Przymiotnik „techniczny” nie powinien wprowadzać w błąd, iż dialog może dotyczyć jedynie zamówień o charakterze technicznym czy też technicznych aspektów planowanego zamówienia. Przeciwnie, przedmiotem dialogu mogą być wszelkie aspekty zamówienia od stricte technicznych, przez organizacyjne czy prawne. Przedmiotem konsultacji w toku dialogu nie tylko mogą ale i powinny być te wszystkie pola, na których występuje deficyt wiedzy po stronie zamawiającego, a których rozpoznanie jest istotne z punktu widzenia prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dialog jest procedurą otwartą, przeprowadzaną z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 31a ust. 2 p.z.p.). Poszanowanie tych zasad ma jednak większe znaczenie po zakończeniu dialogu. O ile bowiem w jego toku naruszenie wspominanych zasad, z racji charakteru tej procedury, ma znaczenie drugorzędne o tyle już przyjęcie za swoje przez zamawiającego rozwiązań proponowanych przez jednego z wykonawców może prowadzić do zachwiania podstawowych zasad prawa zamówień publicznych.

Dialog techniczny ma pomóc zamawiającemu >>

W toku dialogu poszanowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców przejawia się m.in. obowiązkiem zamieszczenia przez zamawiającego na jego stronie internetowej ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu (art. 31b upzp). Ustawodawca wymaga aby ogłoszenie zawierało informację o przedmiocie dialogu. Z racji jednakże specjalistycznego charakteru tej procedury wysoce zasadne, a jednocześnie nienaruszające podstawowych zasad, wydaje się także sfomułowanie wymagań co do kompetencji wykonawców, którzy mieliby zgłosić się do udziału w dialogu. Z art. 31a upzp wynika, iż jest to procedura doradczo-konsultacyjna. Oczywistym więc wydaje się, że sens jej prowadzenia jest tylko wtedy, gdy konsultant ma odpowiednio wysokie kwalifikacje, ma wiedzę która może się podzielić.

Brak jakichkolwiek specyficznych wymagań w zakresie formy i trybu prowadzonego dialogu. Do zamawiającego należy określenie jak będzie się on toczył. Dopuszczalna jest każda forma zarówno korespondencyjna jak i poprzez organizację spotkań dwu lub wielostronnych. Dowolny jest także czas trwania dialogu. Powinien on zostać zamknięty, gdy zamawiający uzyska już informacje pozwalające mu na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Co istotne udział w dialogu nie rodzi żadnych roszczeń po stronie wykonawców. Nie mogą oni na przykład żądać uwzględnienia proponowanych przez nich rozwiązań albo formułować zarzutów nieprawidłowego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji wyboru przez zamawiającego innych rozwiązań niż proponowane w toku dialogu. W skrajnej sytuacji zamawiający może w ogóle nie uwzględnić propozycji wykonawców, może także – właśnie na skutek uzyskanej wiedzy – w ogóle odstąpić od zamiaru realizacji zamówienia.

Wymogiem ustawowym (art. 31c p.z.p.) jest odnotowanie faktu prowadzenia dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego on dotyczył.

Wykorzystanie dialogu konkurencyjnego może nieść ze sobą wiele korzyści dla zamawiającego ale istnieją także niebezpieczeństwa z nim związane.