Dzięki dialogowi technicznemu zamawiający lepiej poznają rynek i będą mogli zweryfikować swoje wyobrażenia na temat przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie odpowiednio je zapisać, tak aby w wyniku realizacji umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup okazał się trafny, celowy i właściwy do realizacji postawionych celów.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej w wersji przekazanej do sejmu wskazano, że "projektowana regulacja wiąże się z korzyściami dla zamawiających w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków. Projektowany przepis umożliwi zamawiającym zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie lub na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia planowanego do udzielenia, a także skonfrontowanie potrzeb z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.

Podkreślić należy, iż przy zastosowaniu dialogu technicznego musi być zachowana zasada uczciwej konkurencji, a wszyscy potencjalni wykonawcy oraz oferowane przez nich rozwiązania w toku dialogu technicznego powinni być traktowani jednakowo". Możliwość zastosowania dialogu technicznego ma pozwolić zamawiającemu na zapoznanie się z najświeższymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnymi w takich sferach, które z reguły nie są mu znane. Dotychczas zamawiający w celu zdobycia takiej wiedzy korzystali z instytucji biegłych, a to powodowało znaczne wydatki po ich stronie.

Podkreśla się, że dialog techniczny to elastyczne narzędzie pomocne przede wszystkim w sytuacji organizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na specjalistyczne przedmioty zamówienia, np. systemy komputerowe, skomplikowany sprzęt teleinformatyczny czy medyczny, a więc wszędzie tam, gdzie dla poprawnego zorganizowania procedur niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z konkretnej dziedziny.

Ponadto dialog techniczny, rozumiany jako dozwolona forma konsultowania rynku, znajduje również praktyczne zastosowanie przy innowatorskich zamówieniach, np. w odniesieniu do rozwiązań proekologicznych czy innych mocno skomplikowanych pod względem technologicznym, finansowym czy prawnym.

Pełna treść artykułu dostępna jest w programie LEX Zamówienia Publiczne