Pytanie:
Czy w związku z likwidacją gimnazjum i przejściem pracowników do szkoły podstawowej można zatrudnić dwie osoby na stanowisku sekretarza szkoły?

Odpowiedź:

W gimnazjum może być zatrudnionych dwóch sekretarzy szkoły, jeśli takie są potrzeby likwidowanego gimnazjum oraz organ prowadzący zatwierdzi arkusz organizacyjny i zapewni finansowanie etatów.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., ani ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. nie określają dopuszczalnej liczby osób zajmujących w poszczególnych szkołach to samo stanowisko z grupy pomocniczych i obsługi, ani okoliczności wpływających na ewentualne zwiększenie zatrudnienia. W związku z tym w ramach uprawnień związanych z kierowaniem szkołą i decydowania w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, o liczbie osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach niepedagogicznych, decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby danej szkoły (w tym związane z likwidacją szkoły) oraz środki finansowe na wynagrodzenia pracowników zapewnione w planie finansowym (art. 39 ust. 3 pkt 1 u.s.o.). Przy tym w związku z odpowiedzialnością organu prowadzącego za działalność szkoły, w tym finansowanie etatów, możliwość ewentualnego zatrudnienia dodatkowego pracownika niepedagogicznego istnieje po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego lub aneksu do niego, co jest równoznaczne ze zgodą na sfinansowanie wynagrodzenia nowego pracownika (art. 5 ust. 7 u.s.o.). 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami