Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, że ciążący na zamawiających obowiązek sprawozdawczy odnoszący się do zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp odnosi się wyłącznie do zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń stosowania przepisów ustawy Pzp wymienionych w art. 98 ust. 4 tejże ustawy.

Chodzi zatem jedynie o przypadki udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania procedur określonych ustawą Pzp na podstawie art. 4 pkt 1–3, 6, 7–8 i 10–13 oraz art. 136 – 138 tejże ustawy.

W powyższym katalogu nie znalazło się wyłączenie stosowania ustawy Pzp, o którym mowa w art. 131b tejże ustawy. W związku z powyższym, zamówienia na dostawy lub usługi udzielone w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, nie podlegają uwzględnieniu w składanym przez zamawiającego rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.

Źródło: www.uzp.gov.pl