Pytanie:
Do organu wydającego decyzję środowiskową (wójta) wpłynął wniosek o stwierdzenie braku wymogu dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosek o weryfikację kwalifikacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Czy w takim przypadku wójt jest uprawniony do wydania przedmiotowych opinii bez niezbędnych załączników, takich jak karta informacyjna przedsięwzięcia?

Odpowiedź:
Jeżeli w opisanej w pytaniu sytuacji organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest wójt, do którego skierowano zapytanie, to jest on także organem właściwym do stwierdzenia, czy dane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też nie. Wójt może w przypadku wątpliwości skierować odpowiednio zapytanie o opinię do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ale i tak będzie ona miała charakter pomocniczy. Z zasady, o wymogu uzyskania danego rodzaju decyzji, np. pozwolenia, decyduje organ właściwy do jej wydania.

Według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. - celem karty informacyjnej jest charakterystyka przedsięwzięcia dostarczająca organowi informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, czy należy wykonywać dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu na środowisko, lub jaki powinien być zakres raportu dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Akt u.o.o.ś nie wymienia innych celów karty, w tym do rozstrzygania, czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Aktem prawnym, zawierającym listę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) – dalej r.p.z.o.ś.

Budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych należy rozpatrywać w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 59 r.p.z.o.ś. W związku z tym organ powinien ocenić (wyjaśnić), czy dane lądowisko spełnia kryteria zawarte w r.p.z.o.ś. Do tego nie potrzeba karty informacyjnej, lecz sprecyzowania celu i charakteru lądowiska (karta obejmuje zdecydowanie szerszy zakres).

Jednak w wielu przypadkach organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej żąda przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu oceny, czy kwalifikuje się ono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a następnie kartę przekazuje do zaopiniowania RDOŚ i PPIS. W przepisach prawnych nie ma podstaw do takich działań, ale inwestorzy, aby otrzymać opinię, przedkładają kartę organowi, bo w innym przypadku jej nie uzyskają.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami