Wojewoda podlaski stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego z powodu naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Radny złamał ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat. Wojewoda ustalił, że spółka jawna w której jest współudziałowcem świadczy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych usługi polegające na dostarczaniu pieczywa do stołówki szkolnej i posiłków do szkół z terenu gminy za co pobiera wynagrodzenie z budżetu gminy. Analogiczną działalność prowadziła w poprzedniej kadencji samorządu w latach 2010-2014.

 

Naruszony przepis

Wojewoda uznał, że wynagrodzenia wypłacane spółce z tytułu realizacji umów, stanowiące środki z budżetu gminy i otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, należy zakwalifikować, jako prowadzenie przez radnego działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego. Wojewoda wskazał na art. 24f ust. 1 u.s.g. i wynikający z niego generalny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zakaz zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Podkreślono, że powyższy zakaz ma charakter bezwzględny, nie ma znaczenia przedmiot działalności, rodzaj majątku komunalnego i tytuł prawny.

 
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy>>

Radny podnosił, że nikt inny nie chciał

W skardze na powyższe zarządzenie pełnomocnik radnego podnosił, że skarżący działalność prowadził jeszcze przed uzyskaniem mandatu radnego i nie generowała dla niego przychodu. Podkreślono, że spółka była jedynym podmiotem, który zgłosił się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i gdyby nie działalność tejże spółki zarówno zespół szkół jak i sama gmina zostałyby postawione w trudnej sytuacji, wobec braku możliwości wykonywania ustawowych obowiązków w postaci wydawania posiłków dzieciom w szkole.

 

Nie musi być zysk wystarczy samo świadczenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę. Sąd stwierdził, że wynagrodzenie za usługi wykonywane na rzecz gminy i wypłacone usługodawcy z budżetu gminy mieści się w pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego. Pojęcia mienia komunalnego obejmuje nie tylko nieruchomości gruntowe oraz budynki i budowle (majątek trwały), ale także środki pieniężne.

Sąd wskazał, że wypełnienie dyspozycji przepisu art. 24 f ust. 1 u.s.g nie jest nawet uzależnione od tego, czy z prowadzenia, zarządzania bądź bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności radny uzyskuje dochód czy inne osobiste korzyści. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy radny korzyści nie osiągnął, rozstrzygający jest sam fakt korzystania z mienia komunalnego, które to wykorzystywanie pozostaje w związku funkcjonalnym z działalnością gospodarczą radnego.

Wyrok WSA w Białymstoku z dn. 14 czerwca 2018 r. II SA/Bk 209/18