Zgodnie z art. 262 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

  1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Z kolei, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gminnym: do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

... 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym.

 


Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 u.s.g. do zadań wójta należy w szczególności: wykonywanie budżetu.

Zadania własne gminy obejmują sprawy ochrony zdrowia

Z kolei, sfera zadań własnych realizowanych przeze gminę została określona w art. 7 ust. 1 u.s.g. W ustępie 1 pkt 5 postanowiono, że: w szczególności zadania własne obejmują sprawy: ochrony zdrowia.

Potrzebne upoważnienie od rady gminy

Z powyższych wynika więc prawna możliwość udzielenia pożyczki przez organ wykonawczy gminy, o ile ma ku temu stosowne upoważnienie od rady gminy. Kwestie ściśle wykonawcze, czyli zawarcie umowy, jej warunki – to domena organu wykonawczego. Ogólnie rzecz mówiąc, warunki winny uwzględniać przede wszystkim interes finansowy gminy, co ma po części uzasadnienie w art. 44 ust. 3 u.f.p.

Brak zapisu w statucie o źródle finansowym w postaci – pożyczki, nie stanowi przeszkody prawnej do jej przekazania SPZOZ.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX Administracja:

Czy pożyczka uzyskana przez SPZOZ od organu założycielskiego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? >

Jak należy ująć w księgach nieodpłatną usługę remontu korytarza, którą szpital otrzymał od fundacji? >