Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej poinformował o wzroście zainteresowania priorytetowym programem wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Tylko 2 stycznia złożonych zostało 15 wniosków, a kolejne napływają codziennie. Całkowita alokacja dostępnych środków na 2012 r. to 46 mln zł (o 30 mln więcej niż wstępnie przewidywano). Budżet programu wynosi 300 mln zł do końca 2015.

Duże zainteresowanie programem jest wynikiem zarówno spotkań i szkoleń, w których przedstawiciele Narodowego Funduszu licznie brali udział w ubiegłym roku, ale też zaangażowania mediów, w szczególności lokalnych, które od kilku miesięcy informują o możliwości skorzystania z dofinansowania.

Program finansowy NFOŚiGW dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom oraz spółkom komunalnym, które świadczą usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych w zakresie PBOŚ oraz właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w zakresie podłączenia budynków).

Celem programu jest wsparcie finansowe dla samorządów, które zobowiązane są na mocy wspólnotowych porozumień do zapewnienia do 2015 roku wysokiego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych powstających na obszarach wszystkich aglomeracji.

Władze samorządowe mają też świadomość, że wysoki poziom oczyszczania ścieków jest nie tylko unijnym obowiązkiem, spoczywającym na gminach, ale również efektem ekologicznym, który był warunkiem skorzystania w ubiegłych latach ze środków Funduszu Spójności na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji zbiorczych. Niespełnienie tego warunku skutkowałoby w perspektywie koniecznością oddania do unijnej kasy ogromnych dotacji zainwestowanych w infrastrukturę wodno-ściekową.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl