Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy Polski, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 15 minut od Warszawy ma zostać wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

 

 

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz 1,8 tys. km nowych torów na terenie całego kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy i przynieść polskiej gospodarce ok. 985 mld zł dodatkowej produkcji globalnej.

Zobacz także: Porty Lotnicze połączą się z Centralnym Portem Komunikacyjnym>>

W rejonie CPK powstanie tzw. Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. W związku z tym, funkcjonowanie zarówno węzła przesiadkowego, jak i skupionego wokół niego obszaru komercyjno-biurowego, znacząco wpłynie na przeobrażenia rozległego obszaru otoczenia CPK. Zmiany dotyczyć będą aspektów gospodarczych (w tym przeznaczenia nieruchomości czy zmiany dotyczące planowania przestrzennego) oraz społecznych (napływ pracowników o bardzo szerokim spektrum kwalifikacji). Ponadto, utworzenie siatki szybkich połączeń kolejowych może wpłynąć na zmiany w rozwoju innych regionów kraju (wynikające m.in. z likwidacji tzw. wykluczenia transportowego).

 

Najważniejsze rozwiązania projektu

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  • W celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju całego regionu, uwzględniającej przewidywane przeobrażenia społeczno-gospodarcze, konieczne jest umożliwienie ściślejszej współpracy Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z ministrem odpowiedzialnym za rozwój regionalny.
    • Do działu rozwój regionalny włączone zostaną sprawy związane z m.in. z przygotowaniem i realizacją inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego i inwestycji towarzyszących.
    • Rozwiązanie to pozwoli na koordynację działań związanych z przemodelowaniem systemu transportowego wraz z odpowiednim dostosowaniem strategii rozwoju regionalnego.
  • Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, przejdą także struktury podległe Pełnomocnikowi, jak np. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz nadzór właścicielski nad spółką CPK sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”.