Celem ustawy jest przyspieszenie budowy infrastruktury informatycznej, w tym Centralnej Ewidencji Kierowców oraz usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej. Wśród ustaw, jakie mają zostać zmienione, jest też m.in. Prawo o ruchu drogowym. Zmiana w tej ustawie ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy centralnej ewidencji kierowców 2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

Zobacz także: Łatwiej stracić prawo jazdy - liczbę punktów karnych można sprawdzić online i na komendzie>>
Czytaj też: Pojazdy samochodowe objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu >

W ewidencji znajdzie się więcej danych

Nowelizacja zmieniła art. 75e ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiana polega na tym, aby wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewniał system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, w którym organ rejestrujący realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem i profesjonalną rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, będzie pobierał dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów z centralnej ewidencji pojazdów.

 

Zmodyfikowano także art. 100a ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów, wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister pełni funkcję organu założycielskiego.

 

Podpisana przez prezydenta ustawa zmienia też art. 16a ustawy o kierujących pojazdami. Celem jest zapewnienie, aby wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewniał system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, będzie pobierał dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów z centralnej ewidencji kierowców.

W art. 6 ustawy dokonano zmiany ustawy o dokumentach publicznych. Zmiany wprowadzone do tej ustawy wydłużają okres wydawania dowodów rejestracyjnych pojazdów na podstawie dotychczasowych przepisów do dnia poprzedzającego dzień określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji. Jednocześnie wskazano, że termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż 1 października 2024 r.

Nowe zadania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne

Ustawa obejmuje także zmiany dotyczące usprawnienia procesów utrzymania prawidłowego funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz uzupełnienia zadań operatora OSE. Katalog zadań operatora OSE uzupełniono o działania wspierające cyfryzację systemu oświaty lub funkcjonowanie organów prowadzących szkoły i samych szkół, które będą realizowane na wyraźne zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zmiana ma również umożliwić bezpośredniego zamawiania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), jako operatorowi OSE, usług informatycznych w Centralnym Ośrodku Informatyki.

 

Pomoc uchodźcom przy staraniu się o świadczenia

Ustawa wprowadza też zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy umożliwiają obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, przy ubieganiu się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, potwierdzenia swojej tożsamości także przez okazanie dokumentu innego niż wskazane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa przewiduje potwierdzenie tożsamości na podstawie:

  • dowodu osobistego,
  • paszportu,
  • prawa jazdy,
  • legitymacji szkolnej
  • albo przy użyciu dokumentu elektronicznego.

Nowelizacja rozszerza tez zakresu danych udostępnianych przez organ prowadzący rejestr PESEL, centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, o informacje, że numer PESEL został nadany w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 


Dłuższe terminy

Ustawa zmienia też przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wydłużając z 36 do 60 miesięcy terminu obowiązywania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nowelizacja zaś ustawy o doręczeniach elektronicznych wydłuża termin wejścia w życie konkretnych rozwiązań przewidzianych w ustawie. Daty dzienne wskazane w ustawie zastąpione zostały wskazaniem, że rozwiązania te wejdą w życie w terminie określonym w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Dokonano też zmiany ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polega na przesunięciu terminu wejścia w życie niektórych rozwiązań przewidzianych w tej ustawie z 5 czerwca 2022 r. na dzień 3 października 2022 r.  

Zmieniono też ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona zmiana umożliwi powierzenie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji kierowców – w zakresie określonym w art. 17 tej ustawy, jeszcze przed wydaniem przez tego ministra komunikatu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano przepis, na podstawie którego minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł przekazać nieodpłatnie zakupiony sprzęt komputerowy gminom lub innym jednostkom sektora finansów publicznych na potrzeby realizacji przez nie zadań publicznych.