W dniu 19 października 2010 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010 r. (M.P. Nr 76 poz. 960). Zgodnie z komunikatem wynosi ona 37,64 zł za 1 dt.

Średnia cena skupu żyta jest podstawą do obliczenia podatku rolnego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. w sprawie podatku rolnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.; dalej jako ustawa). Rady gmin są uprawnione również do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy.