Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Jedna z mieszkanek gminy zgłosiła chęć zakupu, w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnej. Kobieta wyjaśniła, iż nowo wydzielona działka miała służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej jej własność.


Rada miejska podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na sprzedaż działki w takiej formie, jednak pod warunkiem ustanowienia na niej służebności przesyłu.

W związku z brakiem realizacji zapisów uchwały, mieszkanka zaskarżyła bezczynność burmistrza do sądu administracyjnego.

Burmistrz wyjaśnił, iż po ustaleniu ceny nieruchomości przedstawiono zainteresowanej projekt protokołu rokowań. Jednak zawarte w nim postanowienia nie zostały przez nią zaakceptowane.

Spowodowało to, iż burmistrz wystąpił do rady miejskiej o cofnięcie uchwały.

WSA odrzucił skargę mieszkanki.

Przypomniał bowiem, iż w sytuacji gdy sprzedaż nieruchomości gminnej ma nastąpić w drodze bezprzetargowej, wówczas warunki zbycia nieruchomości ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą.

Natomiast protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy.

Wyjaśnił, iż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) brak jest przepisu, który nakładałby na organ gminy obowiązek zbycia skarżącej mieszkance określonej nieruchomości w trybie czynności z zakresu administracji publicznej.

W związku z tym nie ma również zapisu, który zobowiązywałby taki organ do "wykonania" uchwały wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W sprawie, zdaniem sądu, brak było zatem podstaw do przyjęcia, że burmistrz dopuścił się bezczynności w sprawie z zakresu administracji publicznej w tej sprawie.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Rzeszowie z 17 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Rz 44/14, nieprawomocne