Pracownik samorządowy po 182 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą przebywa na 12 miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym do 26 lipca 2012 r. Wiadomo, że pracownik złożył wniosek o rentę inwalidzką.

Czy można rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b z dniem 26 lipca?
Pracownik pracuje 6 lat w zakładzie.

Odpowiedź

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia i oczekiwania na decyzje ZUS przyznającą pracownikowi rentę. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia, jeżeli upłynie już łącznie okres zasiłkowy i 3-miesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, jeżeli upłynie już łącznie okres zasiłkowy i 3-miesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, jeżeli niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa:
łużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
łużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.@page_break@

W sytuacji opisanej w pytaniu upłynął już okres ochronny przed rozwiązaniem stosunku pracy, tak więc pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 k.p. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu takiej umowy pracodawca powinien zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej.
Ponadto, zgodnie z art. 53 § 5 k.p. pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z powodu niezdolności pracownika do pracy, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Z przepisów nie wynika, że pracodawca musi zwlekać z rozwiązaniem umowy o pracę do dnia wydania decyzji przez ZUS przyznającej prawo do renty. Teoretycznie możliwa jest oczywiście taka sytuacja, w której pracownik zamiast decyzji ZUS o przyznaniu prawa do renty dostarczy pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy i wówczas pracodawca będzie zobowiązany go ponownie zatrudnić. Pracownik w tym przypadku ma żądanie wobec pracodawcy o przywrócenie pracownika do pracy lub zasądzenie na jego rzecz odszkodowania (wyrok SN z dnia 26 marca 2009 r. II PK 245/08, OSNP 2010, Nr 21-22, poz. 262).

Pracodawca powinien więc przeanalizować, co jest dla niego korzystniejsze – czy rozwiązanie umowy bez oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania renty (co w sytuacji gdy pracownik otrzyma zaświadczenie o zdolności do pracy a pracodawca nie przywróci go do pracy może skutkować sprawą w sądzie) czy też przesunąć termin wręczenia pracownikowi rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu renty.

Warto zwrócić uwagę, iż w tym ostatnim przypadku tj. powstrzymania się od rozwiązywania umowy z pracownikiem, wynagrodzenie nie jest wypłacane, a pracownik może zgłosić się w każdej chwili z gotowością podjęcia pracy.