Rada powiatu uchwaliła zmianę statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Prokurator złożył do sądu administracyjnego skargę na uchwałę.

Prokurator zwrócił uwagę, iż w uchwale przewidziano jej wejście w życie "z dniem podjęcia", a więc bez publicznego ogłoszenia. Zdaniem organu uregulowanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Uchwała określająca statut podmiotu leczniczego należy bowiem do kategorii aktów prawa miejscowego.

W odpowiedzi rada wyjaśniła, iż uchwała nie jest aktem prawa miejscowego i w związku z tym nie podlega ona ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

WSA przychylił się do stanowiska prokuratora.

Sąd uznał, iż uchwała zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym a jej postanowienia kształtują w sposób bezpośredni prawa pewnej kategorii potencjalnych adresatów, w związku z tym jest aktem prawa miejscowego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Akty prawa miejscowego stanowią prawo dla wszystkich, którzy znajdą się w przewidzianej przez nie sytuacji. W praktyce oznacza to, że ich adresatami są osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego bądź tylko przebywające na terenie jej działania.

Nie oznacza to jednak konieczności, by akty prawa miejscowego dotyczyły wszystkich mieszkańców jednostki terytorialnej. Wystarczające będzie, gdy zawarte w takim akcie normy o charakterze abstrakcyjno-generalnym będą skierowane do nieograniczonego kręgu adresatów.

Sąd podkreślił, iż nowelizowanie aktów normatywnych musi być każdorazowo traktowane jako stanowienie aktów normatywnych.

Zatem skoro uchwała zmieniająca statut szpitala jest aktem prawa miejscowego to musi być ona opublikowania w dzienniku urzędowym – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 8 grudnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 358/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów