Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparcie mogą uzyskać projekty przyczyniające się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowane do osób w wieku 15-30 lat lub w ponad 50 proc. - do osób w wieku 55+. Mogą to być m.in. kursy, szkolenia, staże, praktyki umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe i firmy prywatne, posiadające przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w sferze, której dotyczy projekt. Wnioski można składać do 13 grudnia.

Dotacje można uzyskać na przedsięwzięcia rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne, oferujące poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i inne usługi społeczne, przezwyciężające indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy. W ramach projektów możliwe jest zaplanowanie wsparcia w zakresie zatrudnienia subsydiowanego i związanego z nim wyposażenia stanowisk pracy.

Środki mogą również zostać przeznaczone na projekty przewidujące wsparcie podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, projekty wspierające środowiskowe instytucje aktywizujące osoby niepełnosprawne i rozwijające pozaszkolne formy integracji społecznej młodzieży.

Kwota przeznaczona do rozdysponowanie w drodze konkursu może ulec zmianie w związku ze zmianą kursu euro.