Powód Paweł M. wystąpił z powództwem przeciwko swojej małżonce Elżbiecie M. o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Powód podniósł, że pomiędzy nim a pozwaną istnieje separacja faktyczna. Pozwana zaś bez porozumienia z nim wypłaciła pozostała część z wspólnie zaciągniętego kredytu i dysponuje nim bez jego wiedzy. Powód chciałby uregulować część długów i uwolnić się od zobowiązania.

 

Czy wiesz, że użytkownicy zalogowani do Moje Prawo.pl korzystają z dodatkowych newsów prawnych tylko dla nich?

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl i zyskaj unikalne funkcjonalności >>>

 

Pieniądze z konta poszły na remont

W odpowiedzi pozwana żona wnosiła o oddalenie powództwa. Wskazała jednocześnie, że istotnie pobrała ze wspólnego rachunku 128 tys. zł pozostałego kredytu zaciągniętego wspólnie przez strony, ale wykorzystała go zgodnie z przeznaczeniem, tj. na remont budynku gospodarczego na mieszkanie dla matki powoda i dorosłego syna stron. Kierowała się przy tym nie wolą pokrzywdzenia powoda, lecz koniecznością zapłaty istniejących, wspólnie zaciągniętych przez małżonków zobowiązań oraz zabezpieczeniem interesu rodziny przed roztrwonieniem tych środków przez męża. Pozwana wskazała umowy kredytowe i cel na jaki zostały zaciągnięte kredyty.

Zabezpieczeniem kredytu w kwocie 200 tys. zł zaciągniętego wspólnie przez strony była hipoteka na nieruchomości o pow. 13,9680 ha stanowiąca osobisty majątek pozwanej.

Czytaj też: Niealimentacja białych kołnierzyków - z dzieckiem na Malediwy, ale na konto byłej ani grosza>>

Oddalenie powództwa

Sąd Rejonowy w Augustowie 28 stycznia 2022 r. powództwo oddalił. Ustalił przy tym, że w 2021 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach orzekł rozwód stron bez orzeczenia o winie.

W dniu w sierpniu 2021 r. powód na żądanie pozwanej opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie i od tej pory trwała pomiędzy nimi separacja faktyczna. Po wyprowadzce powód przekazywał pieniądze na alimenty na dzieci, ale nie przekazywał żadnych środków na spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu.

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności małżonków za długi >>>

Czytaj w LEX: Skutki majątkowe separacji i rozwodu >>>
 

W czerwcu 2021 r. strony wspólnie zaciągnęły kredyt konsolidacyjny - 100.000 zł, który miał być przeznaczony na spłatę wcześniejszych zadłużeń (m.in. na motor i wspólny samochód) i kredyt hipoteczny - 200 tys. zł na remont budynku gospodarczego. Prace remontowe były już zaczęte, gdy powód wyprowadził się. Zażądał od pozwanej wpłaty do banku niewykorzystanej części kredytu. Pozwana po wyprowadzce powoda pobrała pozostałą część kredytu i przeznaczyła go na zapłatę za usługi wykonane przez wykonawców oraz na zakup materiałów budowlanych.

Pozwana, z powodu zachowania męża - zakupu bez zgody pozwanej skutera wodnego, nadużywanie alkoholu, kryzysu w małżeństwie w 2018 r., obawiając się, że wykorzysta on pieniądze z kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem, pobrała środki znajdujące się na wspólnym koncie w kwocie.

Czytaj w LEX: Separacja faktyczna jako podstawa sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej >>>

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał, iż powództwo winno zostać oddalone albowiem nie zachodzą przesłanki określone w art. 52 par. 1 k.r.o. Sytuacja pomiędzy małżonkami w żadnym jej aspekcie nie uzasadnia orzeczenie pomiędzy powodem a pozwaną rozdzielności majątkowej zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie.

Sąd I instancji wskazał, że separacja pomiędzy stronami trwała bardzo krótko. Szybkie działania powoda i złożenie powództwa o rozwód oraz szybkość jego orzeczenia, spowodowały to, że z datą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie powstała z dniem 04.11.2021 r. pomiędzy stronami rozdzielność majątkowa.

Czytaj też: Ryzyko podatkowe związane z instytucją małżeństwa >>>

 

Przekroczenia oceny dowodów nie było

Apelację od powyższego orzeczenia wniósł powód Paweł M. Sąd Okręgowy uznał jednak, że apelacja jest niezasadna i oddalił ją.

Zasadniczym zarzutem zgłoszonym w apelacji był zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 233 par. 1 k.p.c., tj. przekroczenia zasady swobodnej oceny dowodów.

Wbrew zarzutom powoda, Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił stan faktyczny, który Sąd Okręgowy w całości podziela i przyjmuje za własny.

Sąd Okręgowy podzielił pogląd sądu I instancji, że sama okoliczność istnienia między małżonkami separacji faktycznej nie przesądza o zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej. Występująca w art. 52 par. 1 k.r.o. klauzula „ważnych powodów” ma charakter elastyczny i pozostawia sądowi meriti szeroki margines swobody. Każda sprawa powinna więc zostać poddana subiektywnej i indywidualnej ocenie.

Sąd przypomniał, że długotrwała separacja jest jedną, lecz niewystarczającą przesłanką do stwierdzenia że istnieje ważny powód dla ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Ważnym powodem wprowadzenia rozdzielności majątkowej mogą być także konflikty o charakterze osobistym, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym i zagrażają w rezultacie ekonomicznym podstawom funkcjonowania rodziny.

Żona była lojalna

Ważnym powodem dla ustalenia rozdzielności majątkowej jest przeważnie obawa jednego z małżonków o nielojalne i nieroztropne trwonienie wspólnego majątku ze szkodą dla rodziny. Tymczasem zachowań pozwanej, nawet tego w postaci pobrania pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego, nie można oceniać jednoznacznie negatywnie, jak starał się to udowodnić powód, podkreślając cel działania pozwanej ze szkodą dla jego majątku.

Ponadto żona sprawowała osobistą pieczę nad małoletnimi dziećmi stron, zaś pozwany wyprowadzając się ze wspólnie zajmowanej nieruchomości, zaprzestał łożenia jakichkolwiek środków na utrzymanie stworzonej przez siebie rodziny.

- Trudno zgodzić się tym samym z argumentacją przedstawioną przez powoda w apelacji jakoby całokształt okoliczności sprawy przemawiał za zasadnością orzeczenia rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami z datą wsteczną - dodał sąd II instancji.

Sygnatura akt I Ca 85/22, Sąd Okręgowy w Suwałkach, wyrok z  10 czerwca 2022 r.