Głównym przedmiotem rozważań jest analiza roli oraz pozycji sądu w sprawach cywilnych. Jak podkreślają organizatorzy, to szczególnie istotne zagadnienie w kontekście nie tylko aktualnych reform procedury cywilnej, ale i całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 

Duża reforma procedury cywilnej 2019 - zmiany już wchodzą w życie>>

 

Tematy konferencji to m.in:

  • Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek  UKSW
  • Środki zaskarżenia w procesie cywilnym po 7.11.2019 - prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra - Błaszczykowska
  • Ratio legis wprowadzenia art. 186(1) KPC - dr Krzysztof Drozdowicz
  • Skład sądu w znaczeniu jakościowym w procesie cywilnym  - dr. hab. prof. nadzw. UŁ  Ireneusz Kunicki
  • Rola sądu w wybranych postępowaniach odrębnych na przykładzie postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - dr Joanna May
  • Postępowanie organizacyjne - dr Marcin Białecki
  • Zakres kognicji sądu w sprawach gospodarczych - dr hab. prof. nadzw. UWr Izabella Gil
  • Nihil novi, czyli badanie prawdziwości dokumentu w procesie cywilnym (art. 254 §1 k.p.c.) - prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
  • Cienie i blaski nowego modelu postępowania apelacyjnego – wybrane zagadnienia - dr Aleksandra Partyk


Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany mają skrócić czas trwania postępowań przed sądami cywilnym. Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące właściwości sądu przyjmując, iż w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

 

owe regulacje dotyczą te zasad doręczania korespondencji sądowej przewidując, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

 

Program konferencji>>