Taka deklaracja znalazła się w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Potrzebna definicja opieki naprzemiennej

RPO napisał do ministra sprawiedliwości, że od lat zwracają się do niego obywatele i organizacje obywatelskie, wskazując na potrzebę zdefiniowania, a de facto wprowadzenia do systemu prawnego instytucji pieczy/opieki naprzemiennej. Regulację jej usytuowania w systemie prawnym od dawna zapowiadali przedstawiciele resortu.

 

 

Obecnie taka forma władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jest możliwa do stosowania, zwłaszcza w przypadku podpisania wspólnego porozumienia przez rozchodzących się rodziców. Nie została jednak w żaden sposób zdefiniowana w przepisach procedury cywilnej czy materialnego prawa rodzinnego. Jedyną ustawą, która posługuje się tym zwrotem, choć bez jego zdefiniowania, wciąż jest ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwana „ustawą 500+”). Mowa tam o „opiece naprzemiennej obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach". 

WZORY DOKUMENTÓW:

Zdaniem RPO, nie można tego uznać za definicję. - Wręcz przeciwnie, może to wprowadzać zamęt. Zależnie bowiem od definicji, piecza naprzemienna może obejmować także przypadki opieki sprawowanej w stosunku np. 60:40, czy nawet 70:30 procent czasu. Ponadto w Kodeksie postępowania cywilnego są wzmianki o „orzeczeniach, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach" - napisał Rzecznik. I sugerował, że należy znowelizować Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  


Jest podstawa prawna, ale przepis zmienimy

W przesłanej Rzecznikowi odpowiedzi wiceminister sprawiedliwości Michał Romanowski odniósł się do zdefiniowania tzw. pieczy naprzemiennej i stwierdził, że obecnie sprowadza się to do zastosowania używanego w art. 582(1) par. 4, 598(22) oraz 756(2) par. 1 pkt 3 i par. 2 k.p.c. określenia iż „dziecko będzie mieszkać z każdym rodziców, w powtarzających się okresach”. I dodał, że już dziś możliwe jest orzekanie takiej pieczy w oparciu o znowelizowany art. 58 i 107 k.r.o. Ale dodał, że w związku z trwającymi pracami nad Projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz innych ustaw (druk UD 261) planowane jest doprecyzowanie treści art. 58 i 107 poprzez wskazanie, że „sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (piecza naprzemienna).”.

Czytaj także: Piecza naprzemienna będzie w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego>>

- Wydaje się, że zaproponowane w projekcie doprecyzowanie tej formy sprawowania pieczy nad dzieckiem i wyraźne wskazanie, że jest to możliwość zamieszkania dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, przyczyni się do wygaszenia czy złagodzenia konfliktowych sytuacji związanych z pieczą nad dzieckiem przez rodziców żyjących oddzielnie. Jednocześnie sąd znajduje wyraźną podstawę do wydania orzeczenia dotyczącego naprzemiennego sprawowania pieczy, co uczyni również niezasadnymi podnoszone często zarzuty o dyskryminacji przez sąd jednego z rodziców. Tak ukształtowany przepis, obok jego treści wskazującej na priorytet wspólnego wykonywania władzy nad dzieckiem, wskazuje również na pieczę naprzemienną jako preferowaną formę sprawowania jej nad dzieckiem po rozstaniu rodziców - napisał.

Marcin Romanowski dodał, że w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości takie rozwiązanie stanie się wyraźniejszą podstawą materialnoprawną orzekania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem i przyczyni się do jej upowszechniania.

Czytaj też:

Naprzemienna opieka rodziców nad dzieckiem a preferencyjne rozliczanie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko >

Dla potrzeb 500 plus opieka naprzemienna nie musi wynikać z orzeczeń sądów >