4 grudnia br. wygasa 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Do poniedziałku - 20 listopada był na zgłoszenia kandydatów. Zgłoszono też dr Grzegorza Wronę, certyfikowanego specjalistę i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, Konrada Ciesiołkiewicza, współzałożyciela i przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, prezesa Fundacji Orange oraz Marka Jerzego Konopczyńskiego, profesora nauk pedagogicznych, pedagoga resocjalizacyjnego, członka i wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Czytaj: Monika Horna-Cieślak: Jako Rzecznik Praw Dziecka chcę być głosem młodych ludzi >>

Będę głosem młodych ludzi i będzie on słyszalny

W rozmowie z Prawo.pl nowa Rzecznika podkreśla, że największym wyzwaniem będzie odbudowanie autorytetu urzędu i przypomnienie społeczeństwu, jaka jest rola Rzecznika Praw Dziecka.

- Chodzi o przypomnienie, że Rzecznik Praw Dziecka jest głosem osób młodych, czyli jego rolą jest mówienie w imieniu i na rzecz osób, których poglądy poznał i to na każdy temat. Rzecznik Praw Dziecka zobowiązany jest podjąć się każdej kwestii, która dla dzieci i młodzieży jest ważna, przedstawiać ich wyobrażenia na temat tego, jak wygląda ich rzeczywistość i jak chcą, żeby się zmieniała. Ja, sprawując ten urząd, nie będę mówić głosem jakiejkolwiek partii politycznej, nie będę się kierować własnymi poglądami, bo gdybym tak postępowała, to byłoby to kompletne niezrozumienie i brak szacunku do tej konstytucyjnej instytucji - mówi.

Jak dodaje chciałaby bardzo, żeby to było miejsce, gdzie przebywają osoby młode, gdzie pracują osoby młode, gdzie jest Rada Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka i ta Rada prężnie działa. - Chciałabym, żeby ten urząd był pomostem pomiędzy młodzieńczą aktywnością, energią a dojrzałością i doświadczeniem osób starszych, gdzie w synergii pracujemy i poszukujemy rozwiązań na tematy ważne dla osób młodych. Bardzo chciałabym też, żeby moim zastępcą była osoba młoda. Uważam, że jest to jasne pokazanie i celów urzędu, i jego wagi - mówi.

Wśród priorytetów wymienia m.in. legislację i prewencję. - Chciałabym rozszerzyć pewne działania. U Rzecznika Praw Dziecka są zespołu i ja bardzo bym chciała, żeby jednym z takich zespołów był zespół do spraw legislacji. Tworzenie prawa jest dla mnie bardzo ważne i uważam, że ten obszar powinien być też jednym z priorytetów RPD. Generalnie dla mnie każde dziecko jest priorytetem, każdy obszar, każda kwestia związana z dziećmi, młodzieżą. Tu nie ma kwestii ważnych i ważniejszych. I tak powinien działać Rzecznik Praw Dziecka. Choć oczywiście są obszary wymagające spojrzenia na system ochrony dzieci w Polsce w sposób kompleksowy - jak choćby kwestia przemocy wobec dzieci, przemocy rówieśniczej, edukacji, która jest bardzo ważna, świat online, cyberbezpieczeństwo, kwestie związane z ochroną dzieci przed patostreamingiem, nadal przecież pamiętamy sprawę Pandoragate, kwestie bezdomności młodych ludzi - o czym praktycznie się nie mówi, dyskryminacji, wykluczenia, czy to z powodu orientacji, poglądów religijnych i - oczywiście - tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, dostępem do psychologów i psychiatrów - wskazuje.

 

 

Adwokatka dzieci

Monika Horna-Cieślak jest adwokatką oraz działaczką społeczną. Specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Jest m.in. współautorką nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw (tzw. ustawy Kamilka), która m.in. wprowadza standardy ochrony dziecka we wszystkich placówkach, które zajmują się jego opieką i kary za uchylanie się od tego obowiązku oraz system monitorowania przypadków śmierci krzywdzonych dzieci, a także reguluje kwestie reprezentanta dziecka w sądzie, wysłuchania i zakłada  co najmniej 10 godzin szkoleń, co cztery lata, dla sędziów rodzinnych.

Mecenas współtworzyła też m.in. zmiany dotyczące przyjaznych warunków przesłuchania dziecka pokrzywdzonego przestępstwem i przyjaznych pokojów przesłuchań. Była inicjatorką powstania w warszawskiej ORA list adwokatów gotowych z urzędu reprezentować dzieci.

Na co dzień udziela pomocy prawnej osobom najmłodszym, przede wszystkim doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne oraz badawcze. Jest też autorką publikacji i badań na temat udziału osób najmłodszych w procedurach prawnych. Współpracuje z podmiotami państwowymi, zagranicznymi oraz pozarządowymi na rzecz ochrony praw dzieci. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkinią Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy ministrze sprawiedliwości oraz tutorką programu HELP Rady Europy.
Adwokatka w 2019 r. zwyciężyła w konkursie „Rising Stars – Liderzy Jutra”, zdobyła też I wyróżnienia w konkursie „Prawnik Pro Bono 2019".

RPD powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów.

 

Zobacz również: Adwokatka Monika Horna-Cieślak kandydatką koalicji na Rzeczniczkę Praw Dziecka >>