O wyroku poinformowała Prawo.pl adwokat Anna Mazurczak, która reprezentowała rodzinę na rozprawie. - To kolejne z serii orzeczeń NSA dotyczących potwierdzenia obywatelstwa dzieci z tęczowych rodzin - krok po kroku, coraz więcej dzieci z tęczowych rodzin jest uznawanych za obywateli polskich i ma dostęp do dokumentów tożsamości - skomentowała. - To dobrze, bo teraz możemy się moim zdaniem skoncentrować nie na walce z ich bezpaństwowością, ale na tym, żeby w dowodach osobistych wskazywano dwie mamy albo dwóch ojców - dodała Anna Mazurczak.
Czytaj także: Córka dwóch kobiet w Gdańsku dostała dowód osobisty>>

Ojciec biologiczny i jego mąż

W sprawie chodziło o odmowę potwierdzenia obywatelstwa dziewczynki urodzonej w Kanadzie w procedurze surogacji. W jej akcie urodzenia jako rodziców ujawniono dwóch ojców: ojca biologicznego (obywatela Polski) i jego męża. 

Zarówno organy administracji, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówiły potwierdzenia obywatelstwa z uwagi na tzw. „klauzulę porządku publicznego”, rozumianą w ten sposób, że polski system prawny nie zna umowy o surogację oraz rodzicielstwa osób tej samej płci. 

 

 

Do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który podzielił argumentację pełnomocnika ojców dziecka. Ocenił, że rozstrzygnięcie organów administracji, a następnie sądu I instancji, prowadzą do pozbawienia małoletniej – bezsprzecznie będącej córką polskiego obywatela – prawa do obywatelstwa polskiego, jedynie na tej podstawie, że w jej akcie urodzenia wskazane są jako rodzice osoby tej samej płci (dwaj mężczyźni). - Takie działanie stanowi  dyskryminację małoletniej ze względu na orientację seksualną jej rodziców, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego, kształtowanego przez Konstytucję oraz normy prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka - stwierdził RPO.

Czytaj: Osoby tej samej płci jako osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a w konsekwencji - jako osoby najbliższe >

 

Wojewoda ma nadać dziecku obywatelstwo

W ogłoszonym 16 lutego 2022 r. NSA (sygn. akt II OSK 128/19) uchylił zarówno wyrok sądu WSA, jak i poprzedzające go decyzje organów administracji. Zobowiązał Wojewodę Mazowieckiego do wydania w 30 dni od ogłoszenia orzeczenia decyzji o potwierdzeniu obywatelstwa polskiego. 

- Państwo nie może czynić łaski z potwierdzenia obywatelstwa w sytuacji, gdy przepis prawa materialnego wyraźnie stanowi o obowiązku takiego działania - stwierdził w ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA. I podkreślił, że postępowanie dowodowe przeprowadzone przez organy - zwłaszcza zaś konieczność dostarczenia badań genetycznych, które potwierdzały więź biologiczną pomiędzy dzieckiem o ojcem -  była nieproporcjonalnym utrudnieniem, na jakie narażono dziewczynkę. Klauzula porządku publicznego powinna być zaś w każdym przypadku stosowana ostrożnie i interpretowana wąsko.