To jeden z problemów, jakie zostały zgłoszone przez przedstawicieli kościołów przewodniczącemu Rady do spraw współpracy z Kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych osobowych - dyrektorowi Maciejowi Kaweckiemu z Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj: RODO pozwala przetwarzać dane byłych członków Kościoła

Problem z chorymi polega na tym, że w szpitalu nie można od nieprzytomnego człowieka uzyskać zgody na przekazanie ich danych o stanie zdrowia do odpowiedniego Kościoła lub związku wyznaniowego. Dostępem do danych zainteresowani są nie tylko księża Kościoła katolickiego.

 


Reguły ostatniej posługi

- Wprawdzie ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta mówi o ostatniej posłudze wobec pacjentów, ale nie uprawnia to placówek do przekazywania danych wrażliwych osobom trzecim - zaznacza dyr. Kawecki.

Zobacz w LEX: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO >

Ustawa o prawach pacjenta gwarantuje chorym tajemnice informacji z nim związanych. Ten obowiązek obejmuje wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne i obejmujące wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia, rozpoznania, przebiegu leczenia, jak również przebiegu leczenia. Gdyby personel ujawnił dane pacjenta, jego rodzina mogłaby żądać odszkodowania od placówki medycznej.

Czytaj: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw

Rzecznik mógłby interweniować w razie naruszenia

Gdyby doszło do naruszenia praw pacjenta przez księdza czy pastora, rzecznik na podstawie art. 55 ustawy o prawach pacjenta mógłby z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi.

Sprawdź w LEX: Czy nowe przepisy dot. udostępniania dokumentacji medycznej dotyczą każdego przypadku, bez względu na datę śmierci pacjenta? >

 

- W mojej ocenie nie ma podstaw prawnych do udzielania dostępu do danych medycznych duchownym - potwierdza radca prawny Maciej Łokaj i zgadza się z dr. Kaweckim.

Czy przepisy o dostępie do dokumentacji medycznej pacjenta po jego zgonie nie stoją w sprzeczności z RODO? >

Na jakiej podstawie osoba wykonująca zawód medyczny może ustalić status osoby bliskiej, w związku ze sprzeciwem dot. udostępniania dokumentacji medycznej? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >