W ten sposób bankowcy odnieśli się do wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. sprawy P 45/12), w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że BTE narusza ustawę zasadniczą. W ustnych motywach orzeczenia TK podkreślił, że banki powinny wykorzystywać inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności, przede wszystkim zaś klauzule o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Więcej: TK: bankowy tytuł egzekucyjny zniknie z obrotu>>>

W komentarzu do rozstrzygnięcia ZBP zauważa, że taka forma zabezpieczenia rodzi dodatkowe koszty, które spadną na klientów."Podwyższenie kosztów kredytu dla klientów, przekłada się co do zasady na spadek dostępności kredytu tj. ograniczenie dostępności finansowania w gospodarce i w przypadku przedsiębiorstw jest zazwyczaj powiązane z brakiem możliwości ich rozwoju, ewentualnie - ograniczaniu takiej działalności, co w konsekwencji przekłada się na zahamowanie rozwoju gospodarki. W odniesieniu zaś do klientów będących konsumentami, podwyższenie kosztów udzielenia kredytu hamuje możliwość realizacji zakładanych przez nich celów konsumpcyjnych, co także przekłada się na koniunkturę gospodarki." - podkreśla ZBP.

Z tego powodu bankowcy proponują wprowadzenie zmian do rozporządzenia określającego taksy notarialne. Chcą, by resort sprawiedliwości ustalił maksymalną stawkę za sporządzenie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4-6 Kodeksu postępowania cywilnego. "Zapewniłoby to pewność i gwarancję dla klientów limitacji ponoszonych przez nich dodatkowych kosztów, które pociąga za sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego" - uzasadnia ZBP - "Jednocześnie ustalenie kosztu poddania się egzekucji w drodze aktu notarialnego na niskim poziomie, zminimalizuje ryzyko potencjalnego niekorzystnego odbioru wyroku przez klientów banków, którzy mogą upatrywać w przedmiotowym rozstrzygnięciu przyczyny nałożenia na nich konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów notarialnych." - dodają bankowcy.


LEX dla Banków>>>