Nowelizacja będzie mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, których pobór i wypłata odbywa się za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Ustawa ma mieć również wpływ na działalność organizacji zbiorowego zarządzania, związaną z obrotem powierzonymi prawami. Ponadto określi uprawnienia podmiotów biorących udział w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego i związanych z nimi postępowaniach sądowych.
Projektodawcy ustawy mają nadzieję, że ustawa pozytywnie wpłynie na wysokość obciążeń finansowych podmiotów korzystających z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w ten sposób, że przyczyni się do pewności użytkowników co do stawek wynagrodzeń, które będą zobowiązani płacić podmiotom uprawnionym z praw autorskich i pokrewnych, a w przypadku występującego najczęściej w działalności małych i średnich przedsiębiorców publicznego odtwarzania utworów i przedmiotów praw pokrewnych, określi łączną kwotę obciążenia z tytułu dokonywanych odtworzeń.
Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) dwie nowe opłaty sądowe. Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniającej, opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od odwołania od orzeczenia zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego w sprawie o wskazanie organizacji właściwej w rozumieniu art. 107 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Ustawa z  8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 152, poz. 1016) wchodzi w życie z dniem 21 października 2010 r.
Nowelizacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 40/04 (Dz. U. Nr 21, poz. 164), w którym za niezgodny z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP został uznany art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, przepis ten utracił moc obowiązującą z dniem 1 września 2006 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Na ten temat 3 grudnia br. wydawnictwo Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: Najnowsza nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - postępowanie w sprawie tabel wynagrodzeń i inne postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego