Uchylony został niedawno zmieniony artykuł 585 k.s.h., mówiący o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce handlowej oraz analogiczne przepisy:
- Prawa spółdzielczego (art. 267a);
- Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 224 i 224a);
- Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej;
- Ustawy o spółdzielni europejskiej.

Do art. 296 k.k. dodany został przepis nakładający sankcję karną pozbawienia wolności do lat trzech, za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej wskutek nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego obowiązku przez osobę obowiązaną na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą poszkodowanego. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, chyba, że jest nim Skarb Państwa.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line